جستجو
دومین همایش بین المللی دین و رسانه آبان 87
ENGLISH ENGLISH
دومین همایش بین المللی دین و رسانه

فراخوان

محورهاي همايش

محور اول: دين و ارتباطات رسانه اي

(1  دين و نظريه هاي رسانه

 • دين و نظريه هاي تأثير رسانه
 • دين و رسانه، از همگرايي تا واگرايي
 • دين، رسانه و منابع شناخت و باور
 • زبان دين و زبان رسانه

(2  دين و كاركردهاي رسانه

 • دين و آموزش در رسانه
 • دين و اطلاع رساني در رسانه
 • دين و تفريح و سرگرمي در رسانه
 • دين و تبليغات رسانه اي
 • دين و همگرايي اجتماعي در رسانه
 • دين در ساختارهاي مختلف برنامه اي

 (3 دين، رسانه و مطالعات فرهنگي

 • دين، رسانه و هويت فردي و اجتماعي
 • دين، رسانه و روابط خانوادگي جديد
 • دين، رسانه و مسئله جنسيت
 • دين، رسانه و اوقات فراغت
 • دين، رسانه و فرهنگ مصرف

4 ) دين، رسانه و جهاني شدن

 • رسانه و مذهب جهاني
 • رسانه، دين و صلح جهاني
 • رسانه، دين و آينده جهان
 • رسانه و تكثر اديان
 • نقش رسانه در شكل گيري ايدئولوژيها، هويتها و نهضتهاي ديني فرا ملي

محور دوم: دين در رسانه

 (1 رسانه و مجازي شدن دين

 • رسانه و سطح دينداري
 • رسانه و فرو كاستن دين
 • رسانه هاي ديني سنتي در رسانه

2 ) رسانه و معارف ديني

 • رسانه و عقايد ديني
 • رسانه و مفاهيم ديني(ايمان، تقوا، گناه و ...)
 • رسانه و اخلاق ديني
 • رسانه و فقه
 • رسانه و تجربه ديني
 • رسانه و شعائر و مناسك ديني

(3  رسانه و قداست

 • ماهيت امر قدسي در رسانه
 • رسانه و بازنمايي نمادها و تمثالهاي مقدس
 • رسانه و متون مقدس
 • رسانه، زمانها و مكانهاي مقدس
 • رسانه و نهادهاي ديني

 (4 مطالعات موردي

 • بررسي و آسيب شناسي موردي شبكه هاي ديني نظير God.TV،Islam Channel و...
 • بررسي و آسيب شناسي موردي فيلمها و سريالهاي با مضامين ديني
 • بررسي و آسيب شناسي موردي برنامه هاي راديويي يا تلويزيوني مختص مناسبتهاي مذهبي

توجه: تاكيد همايش بر راديو و تلويزيون به عنوان اثرگذارترين رسانه هاي موجود مي باشد.

چكيده مقالات به همراه مشخصات كامل نويسنده به صورت تايپ شده حداكثر تا تاريخ دهم مهر 1388 به آدرس ايميل دبير خانه همايش info@religion-media.ir  ارسال گردد.